06Říj/16
kalkulacka_ko

Průser! Neuvěříte, co se mi dnes stalo…

Share Button

A že prý je účetnictví nuda…

Sáhnu dnes na svého výsostného pomocníka – kalkulačku – a ejhle, rozpůlila se mi v ruce!

Asi znamení. Nebo pokyn k odpočinku? Co myslíte?

Co vím určitě, že je čas dát šanci nové kalkulačce, když mi ta stará dosloužila. A sloužila skvěle!

Share Button

Elektronická evidence tržeb

Share Button

Elektronická evidence tržeb, e-tržby, EET nebo také evidence tržeb – slyšeli jste to již mnohokrát, ale stále nevíte, co si pod tím představit? FINFO Vám v novém informačním videu vysvětlí nejen o co se jedná, ale i nastíní princip krácení tržeb a jak tomu nový daňový nástroj zabrání.“

Zdroj: YouTube kanál FinancníSpravaCR

Share Button
04Kvě/16
účetnictví v Praze a okolí

Účetnictví v Praze a okolí

Share Button

Zajistíme komplexní vedení účetnictví v Praze a okolí!

Neváhejte nás ihned oslovit a nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku na míru pro vaše podnikání!

Aneb účetní pro Prahu k dispozici a plně k vašim službám!

Share Button
04Kvě/16
účetnictví v Plzni a okolí

Účetnictví v Plzni a okolí

Share Button

Zajistíme komplexní vedení účetnictví v Plzni a okolí!

Neváhejte nás ihned oslovit a nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku na míru pro vaše podnikání!

Aneb účetní pro Plzeň k dispozici a plně k vašim službám!

Share Button
04Kvě/16
účetnictví v Berouně a okolí

Účetnictví v Berouně a okolí

Share Button

Zajistíme komplexní vedení účetnictví v Berouně a okolí!

Neváhejte nás ihned oslovit a nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku na míru pro vaše podnikání!

Aneb účetní Beroun k dispozici a plně k vašim službám!

Share Button
04Kvě/16
hlavní změny v účetnictví pro rok 2016

Zákon o účetnictví

Share Button

Jaké jsou hlavní změny v účetnictví pro rok 2016?

Ve Sbírce zákonů pod č. 221/2015 Sb. byla vyhlášena novela zákona o účetnictví, která nabyla účinnosti dne 1.1.2016.

Kromě změny zákona o účetnictví novela dále novelizovala ještě:

 • zákon o daních z příjmů
 • zákon o rezervách
 • zákon o auditorech

Další změny plynou z novelizace prováděcích vyhlášek. Ve Finančním zpravodaji č. 5 až 7/2015 byly vyhlášeny změny Českých účetních standardů pro podnikatele a navíc byl pro rok 2016 vydán ČÚS 024 – Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016.

V návaznosti na nové vymezení aktiv (podle § 1d zákona o účetnictví jde nově o aktiva netto a nikoli brutto) a nový způsob účtování aktivace (§ 22 a 23 prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb.) se mění podmínky pro povinnost ověření účetní závěrky auditorem za rok 2016 podle § 20 zákona o účetnictví, kde pro ověření účetní závěrky:

 • za rok 2015 se budou údaje za účetní období 2015 (jako období, za nějž se účetní závěrka ověřuje) posuzovat dle předchozích pravidel (aktiva brutto, čistý obrat včetně aktivace)
 • za rok 2016 se budou údaje za účetní období 2015 (jako období bezprostředně přecházející období, za nějž se účetní závěrka ověřuje) posuzovat dle nových pravidel (aktiva netto, čistý obrat bez aktivace)

Do zákona o účetnictví jeho novela od 1.1.2016 přinesla tyto novinky:

 • znovuzavedení jednoduchého účetnictví, ve kterém se především neúčtuje o výnosech a nákladech, ale o příjmech a výdajích, dále se v něm účtuje o majetku a závazcích (§ 2 odst. 2). Jednoduché účetnictví upravuje nově vložený § 13b a jeho vedení je umožněno v § 1f jen určitému okruhu účetních jednotek (např. spolky, církve, honební společenstva), které současně splňují tato kritéria:
  • nejsou plátci dph
  • příjmy za poslední účetní období do 3 mil. Kč
  • hodnota majetku do 3 mil. Kč.

Na fyzické osoby se úprava jednoduchého účetnictví nevztahuje – tyto nadále mohou pro daňové účely vést daňovou evidenci dle § 7b zákona o daních z příjmů popř. vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (nepodléhají-li auditu).

 • v návaznosti na zavedení jednoduchého účetnictví se zavádí i sankce pro jednoduché účetnictví (§ 37a odst. 4) – pokuta 100 tis. Kč (např. za to, že jednoduché účetnictví není vůbec vedeno) a pokuta 50 tis. Kč (např. za neuschovávání účetních záznamů nebo za nezveřejnění přehledu o majetku a závazcích). Stávající sankce – např. pokuta dle § 37a ve výši 6 % hodnoty aktiv za nevedení účetnictví či 3 % hodnoty aktiv za nezveřejnění účetní závěrky či výroční zprávy – se nemění.
 • zavedení povinnosti pro obchodní společnosti, jsou-li střední či velkou účetní jednotkou (ke kategorizaci účetních jednotek viz dále), sestavovat přehled o peněžních tocích (cash-flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu (§ 18 odst. 2) – dosud byl (kromě vybraných účetních jednotek) sestavován dobrovolně.
 • rozšíření okruhu účetních jednotek s povinným auditem, které musí vyhotovovat výroční zprávu podle § 21 o svěřenské fondy
 • účetní závěrku musí nadále zveřejňovat účetní jednotky zapsané v obchodním rejstříku (některé jsou nově zproštěny povinnosti zveřejnit výkaz zisku a ztráty – viz níže k rozdílným povinnostem u různých kategorií účetních jednotek. Nově musí účetní závěrku (v případě účetních jednotek vedoucích jednoduché účetnictví přehled o majetku a závazcích) zveřejňovat účetní jednotky zapsané v jakémkoli rejstříku (např. tedy i spolky zapsané v rejstříku spolků) – § 21a odst. 2 a 4.
 • zavedení lhůty pro zveřejnění účetní závěrky, a to nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované závěrky (§ 21a odst. 2 a 4). Pro účetní jednotky s povinným auditem zůstává 30denní lhůta od jejího ověření auditorem resp. od jejího schválení.
 • kategorizace účetních jednotek:
  • mikro účetní jednotka (nepřekračuje alespoň dvě z těchto hraničních hodnot – 9 mil. Kč aktiva celkem, 18 mil. Kč roční úhrn čistého obratu, 10 průměrný počet zaměstnanců)
  • malá účetní jednotka (není mikro účetní jednotkou a nepřekračuje alespoň dvě z těchto hraničních hodnot – 100 mil. Kč aktiva celkem, 200 mil. Kč roční úhrn čistého obratu, 50 průměrný počet zaměstnanců)
  • střední účetní jednotka (není mikro ani malou účetní jednotkou a nepřekračuje alespoň dvě z těchto hraničních hodnot – 500 mil. Kč aktiva celkem, 1 mld. Kč roční úhrn čistého obratu, 250 průměrný počet zaměstnanců)
  • velká účetní jednotka (překračuje alespoň dvě z těchto hraničních hodnot – 500 mil. Kč aktiva celkem, 1 mld. Kč roční úhrn čistého obratu, 250 průměrný počet zaměstnanců).
 • na jednotlivé kategorie účetních jednotek jsou kladeny různé nároky, např.:
  • některé malé a mikro účetní jednotky (např. spolky nebo bytová a sociální družstva) bez povinného auditu mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu – § 9 odst. 3 a 4. Veškeré obchodní korporace, s výjimkou bytových a sociálních družstev, ovšem musí nadále vést účetnictví v plném rozsahu (nezaměňovat s rozvahou a výkazem zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu). Rozsah vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu novela prakticky nijak nemění – nadále mohou používat jen skupinové účty, spojovat deník a hlavní knihu (tzv. americký deník), účtují pouze o rezervách a opravných položkách dle zákona o rezervách atd.
  • malé a mikro účetní jednotky bez povinného auditu mohou sestavovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (změna pojmosloví oproti dosavadnímu „zjednodušenému rozsahu“) – plyne z § 18 odst. 4 v návaznosti na povinnost auditu dle § 20 (viz níže). Při splnění uvedených podmínek budou moci nově výkazy ve zkráceném rozsahu sestavovat i akciové společnosti.
  • malé a mikro účetní jednotky nemusí podle § 18 odst. 2 sestavovat přehled o peněžních tocích (cash-flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu (k povinnosti sestavovat tyto výkazy viz výše)
  • mikro, malé a střední účetní jednotky nemusí ve výroční zprávě uvádět nefinanční informace (§ 21 odst. 3) jako např. nefinanční informace o předpokládaném vývoji společnosti, o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje atd. Výroční zprávu přitom nadále musí sestavovat jen účetní jednotky s povinným auditem, nově včetně svěřenských fondů.
  • malé a mikro účetní jednotky bez povinného auditu nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztrát (§ 21a odst. 9); povinnost zveřejnění zbývajících částí účetní závěrky, tj. rozvahy a přílohy k účetní závěrce, zůstává zachována, jde-li o účetní jednotky zapisované do veřejných rejstříků,
  • mikro účetní jednotky (až na výjimky) nepoužijí ocenění reálnou hodnotou (§ 27 odst. 7)
 • pokud povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem neukládá zvláštní předpis, kategorie malých účetních jednotek má resp. nemá tuto povinnost (§ 20) podle nezměněných kritérií – 40 mil. Kč aktiva celkem, 80 mil. Kč roční úhrn čistého obratu, 50 průměrný počet zaměstnanců (za účetní období ověřované auditorem a za období předcházející):
  • u s.r.o. zakládá povinnost auditu překročení dvou z uvedených kritérií
  • u a.s. a u svěřenských fondů překročení jednoho z uvedených kritérií.

Na novelu zákona o účetnictví pochopitelně navazují změny prováděcích vyhlášek popř. i Českých účetních standardů. Jde i o změny, které z novelizovaného zákona o účetnictví přímo neplynou – např. zrušení kategorie zřizovacích výdajů. Se zrušením zřizovacích výdajů však novela zákona o účetnictví počítá, nikoli však v části mění zákon o účetnictví, ale v části měnící zákon o daních z příjmů (vypuštění zřizovacích výdajů z kategorie nehmotného majetku dle § 32a zákona o daních z příjmů + přechodné ustanovení řešící postupné doodepsání zřizovacích výdajů evidovaných ve zdaňovacím období započatém v roce 2015).

Novela prováděcí vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb. vyhláškou č. 250/2015 Sb. přináší sestavování účetních výkazů za rok 2016, když některé položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou nově uspořádány a členěny či jsou přejmenovány – např. zálohy na podíly na zisku již nejsou položkou pasiv rozvahy „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku“, ale položkou „A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku“; účtová skupina 21 se již nejmenuje „Peníze“, ale „Peněžní prostředky v pokladně“.

V prováděcí vyhlášce pro podnikatele došlo např. k těmto věcným změnám.:

 • o přírůstcích nebo úbytcích zásob vytvořených vlastní činností již není účtováno jako o výnosech, ale je o nich účtováno do nákladů na účtech účtové skupiny 58, která již není určena pro mimořádné náklady, ale pro změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivaci (nové znění § 22). Náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní činnosti v průběhu běžného účetního období jsou součástí položky „B. Změna stavu zásob vlastní činnosti“ výkazu zisku a ztráty.
 • o přijatých darech v provozní oblasti není účtováno jako o zvýšení kapitálu, ale jsou účtovány do provozních výnosů (§ 25); stejný postup se uplatní i u darů ve finanční oblasti (§ 33).
 • aktivace zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností je účtována jako snížení nákladů v účtové skupině 58 – změna stavu zásob vlastní činností a aktivace (§ 23).
 • není vykazován mimořádný výsledek hospodaření (jsou zrušeny účtové skupiny 58 a 68 pro mimořádné náklady resp. výnosy nebudou účtovány na účty účtových skupin 58 resp. 68 – účtová skupina 68 se ruší, účtová skupina 58 je nově určena pro účtování změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaci).

V části měnící zákon o daních z příjmů přináší novela zákona o účetnictví kromě zrušení zřizovacích výdajů ještě tyto změny:

 • reakce na to, že mikro účetní jednotky nebudou cenné papíry dle § 27 oceňovat reálnou hodnotou a proto u nich bude při prodeji cenného papíru daňovým nákladem pořizovací cena cenného papíru (bez ohledu na výši výnosu), a to dle nového písm. zy) vloženého do § 24 odst. 2 – tato úprava se ovšem bude vztahovat jen na právnické osoby.
 • reakce na problém s účtováním dílčích plateb příspěvků na likvidaci solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013. Novelou zákona o rezervách (viz dále) je upravena tvorba rezervy na likvidaci solárních panelů. Tato tvorba rezervy nebude daňovým nákladem (§ 24 odst. 2 písm. i)) a podle § 25 odst. 1 písm. zr) nebude ani dílčí platba příspěvku daňovým nákladem. Snížení základu daně o vytvořenou rezervu bude provedeno prostřednictvím § 23 odst. 3 písm. c) bodu 10. a při rozpuštění této rezervy se základ daně zvýší podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 20. Jde tedy o řešení odlišné od období roku 2014 (ad vyjádření Finanční správy ze dne 19.5.2015) a lze jej použít již za období roku 2015.

V části měnící zákon o rezervách novela řeší zavedení jednoduchého účetnictví a v novém odst. 4 doplněném do § 3 umožňuje uplatnit jako daňový výdaj tvorbu rezerv i u poplatníka účtujícího v jednoduchém účetnictví. Podmínkou je vedení prokazatelné evidence rezerv.

Dále je do zákona o rezervách doplněna poměrně rozsáhlá úprava tvorby rezerv na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 (§ 11a až 11c). Tvorba těchto rezerv bude snižovat daňový základ prostřednictvím úpravy základu daně dle § 23 odst. 3 písm. c) bod 10. zákona o daních z příjmů (viz výše). Tvorba této rezervy je možná již pro rok 2015 a umožňuje zohlednit i část připadající na období roku 2014.

V části měnící zákon o auditorech přináší novela např. tyto změny:

 • změny náležitostí zprávy auditora charakteru legislativnětechnického (výrok o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví nově vyjadřuje soulad s „právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena“, dosud se jedná o soulad s „použitými právními předpisy a účetními standardy“) i věcného (auditor je nově povinen popsat i skutečnosti, které nejsou obsaženy ve výroku auditora, a auditor na ně upozornil a považuje-li takové upozornění za významné.
 • zcela nová úprava výboru pro audit – stávající § 44 je nahrazen §§ 44 až 44d, např. většina členů musí být odborně způsobilá a členem výboru pro audit musí být nejméně jeden statutární auditor nebo osoba s odpovídající účetní kvalifikací (§ 44 odst. 3 a 4) – podle stávající úpravy musí mít většina členů výboru pro audit nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu (44 odst. 1).
Share Button
29Dub/16
nejlevnější účetní

Nejlevnější účetní

Share Button

…aneb proč nekonkurovat cenou?

Je spousta možností, jak získat potenciálního nového klienta a jednou z nich je tzv. boj ceníkem účetních služeb. Boj cenou.

Nabízet či nenabízet nejlevnější účetnictví? Být či nebýt nejlevnější účetní?
Dobře přemýšlejte…

Podseknout cenovou nabídku konkurence můžete vždycky. Zvláště, když konkurenční cenové podmínky znáte. Ale důsledky? Jistě víte, že kvantita je obvykle na úkor kvality a opačně. Klidně si to otestujte…, pokud se tak ještě nestalo.

Buď se vysoce kvalitně staráte o účetní a daňový servis jedné či menšího množství firem za patřičnou tomu odpovídající (zpravidla vyšší) cenu a nebo obsluhujete logicky s odpovídající diskutabilní kvalitou velké množství firem za nejnižší až podprahovou cenu.

A důsledky speciálně v naší zemi, kde pro názorný příklad slevové servery – likvidujíce zdravé tržní prostředí – jdou často až za hranici existenčních problémů? Bývají likvidační… A jsme v tom světoví rekordmani! V tom mít a chtít až dokonce vyžadovat všechno ve slevě.

Mimochodem bonusová nižší cena má být dočasná, nikoliv trvalá – každopádně z nízko stanovené ceny služeb se dost těžko a pomalu roste…

Jakou cenovou strategii volíte? Díky za názory a komentáře…

 

Share Button
28Dub/16
není účetní jako účetní

Není účetní jako účetní

Share Button

Často se setkáváme s nepochopením kompetencí v rámci účetní profese…

Pojďme si stručně v bodech rozdělit práci účetní / účetního z několika vybraných pohledů:

Dle šíře kompetencí:

 • finanční účetní – vyznačuje se komplexnější znalostí účetnictví
 • mzdový účetní / mzdová účetní – zpravidla má specializaci na vedení mzdové agendy
 • fakturant / fakturantka – nejčastěji má na starost účetní agendu spojenou s fakturací

Dle zkušeností:

 • junior účetní – zpravidla pomocná pozice pro začínající účetní
 • senior účetní – zpravidla zkušenější účetní
 • hlavní účetní – velmi zkušený naprosto samostatný účetní s komplexními znalostmi

Dle certifikace:

 • certifikovaný účetní / certifikovaná účetní – Komorou certifikovaných účetních
 • certifikovaný účetní / certifikovaná účetní – nižší instance certifikace (jako výstup z různých vzdělávacích seminářů se zaměřením na účetnictví)
 • necertifikovaný účetní / necertifikovaná účetní

Byť práce účetních zahrnuje teoretické i praktické znalosti a zkušenosti z oblasti daňového poradenství, jako takové je daňové poradenství samostatnou profesí.

Účetní pak ale samozřejmě může být zároveň daňovým poradcem / daňovou poradkyní (kvalifikační zkoušky, dohled Komory daňových poradců).

V praxi se nejčastěji setkáváme s tím, že živnostníci (OSVČ) a menší firmy / společnosti si vystačí se zkušenou účetní či kvalitní účetní firmou. U větších firem / společností pak nejčastěji dochází ke spolupráci s většími poradenskými firmami, které zajistí zároveň služby účetní i daňové.

Share Button
28Dub/16
účetní poradna online

Účetní poradna online

Share Button

…a navíc bezplatně? Ano! Ano! A potřetí ano!

Proč se věnovat klientům či potenciálním klientům nad rámec standardních placených služeb formou účetní poradny online a nic jim za to neúčtovat? Poskytnout jim tuto službu zdarma?

Tady je pár tipů z naší vlastní praxe, proč se nám online účetní poradna skvěle osvědčila a jaký prospěch vám ve výsledku přinese:

 • je to oboustranně jedinečný, výhodný a dlouhodobý komunikační nástroj
 • výborný způsob jak poskytnout nadstandardní servis svým stávajícím klientům
 • můžete své zákazníky průběžně dále vzdělávat nebo alespoň informovat o změnách a novinkách
 • vzděláváte také přímou praxí průběžně sami sebe (přirozené dohledávání a zjišťování)
 • jednoduše a férově získáte kontakty na další potenciální zákazníky
 • nepřímo rovnou získáte nové klienty
 • získáte inspiraci pro vlastní obsahový marketing (co zajímá jednoho či více tazatelů, bude zajímat i ostatní…)
 • vytvoříte sadu nejčastějších otázek a odpovědí a účetní poradnu online tak částečně automatizujete
 • přivedete přirozenou návštěvnost na své webové stránky
 • získáte sadu nejčastějších klíčových slov
 • máte k dispozici souhrn často řešených problémů, na které najdete řešení (princip fungujícího ziskového podnikání)
 • a mnoho dalšího…

Vyzkoušejte zapracovat a těším se na vaše osobní zkušenosti! Podělte se klidně hned…

Share Button
28Dub/16
dovolená účetních

Proč musejí účetní dobře plánovat svoji dovolenou?

Share Button

Účetní jsou mimo jiné skvělými plánovači. Nejčastěji je k tomu nutí především legislativou zavedené termíny…

Nejaktuálněji se v plánování svého volného času – své dovolené – museli přizpůsobit zavedení kontrolního hlášení DPH.

S účinností od 1. 1. 2016 totiž vznikla plátcům DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, které v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti nahrazuje výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH a zároveň tiskopis evidence pro daňové účely dle § 44.

Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce bez ohledu na své zdaňovací období. Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. měsíčně či čtvrtletně) do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

Pořadí, ve kterém se vystaví kontrolní hlášení a přiznání k DPH za zdaňovací období, je nepodstatné. Důležité je, abyste měli v obou dokumentech správně obsažené veškeré doklady z důvodu následných kontrol.

Právě s výše uvedenými novinkami přibyla účetním další agenda, která přímo ovlivňuje plánování jejich případného „volného času“ (dovolených atp.). A jde nejenom o větší vytížení před podáním kontrolního hlášení, ale i bezprostředně po něm…

Může se totiž stát, že vás finanční úřad i po termínu vyzve k podání řádného nebo následného kontrolního hlášení… A právě proto je potřeba být ve střehu v podstatě stále…

Vřele proto doporučujeme využívat veškeré aktuálně dostupné moderní prostředky elektronického zpracování i podání, které umožňují fungovat a reagovat i na dálku… A být tak k dispozici, i když zrovna přímo nesedíte ve své kanceláři.

Mimochodem která období jsou podle vás aktuálně nejvhodnější – která sami využíváte – pro osobní volný čas? Dovolenou? Podělte se…

Share Button